Krakov
Krakov
Krakov
Krakov
Krakov
Krakov
Krakov
Krakov
Krakov
Krakov
Krakov
Krakov
Krakov
Krakov
Krakov
Evropski gradovi

Krakov

Od 99€

U PRIPREMI

1. dan BEOGRAD - NOVI SAD - SUBOTICA

Polazak iz Beograda oko 19h, Novog Sada oko 20:15h i Subotice oko 21:30. Dnevno-noćna vožnja kroz Srbiju, Mađarsku, Slovačku i Poljsku sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan KRAKOV
Prepodnevni dolazak u Krakov, grad savršeno očuvanog arhitektonskog i umetničkog bogatstva koji je na listi Unescove svetske baštine. Jedan je od centara kulture, religije i obrazovanja u ovom delu Evrope. Razgledanje grada počinjemo sa brdašca Vavel gde se nalazi Kraljevski dvorac, jedan od nalepših renesansnih dvoraca Evrope sa katedralom gde su krunisali kraljeve. Stari gradski trg i drugi po veličini u Evropi, posle Trga Sv. Marka u Veneciji. Florijanska kapija, tvrđava Barbakan, toranj i crkva Sv. Marije, poznate po najvećem gotičkom oltaru... Nakon obilaska odlazak u hotel i smeštaj. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan KRAKOV - AUŠVIC
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativna poseta najvećem nacističkom koncentracionom logoru koji predstavlja jedan od spomenika najveće ljudske patnje. Poseta muzeju logora Aušvic koji je danas deo Unescove svetske baštine. Nakon posete povratak u Krakov. Slobodno vreme. Noćenje.

4. dan KRAKOV - VIELIČKA
Doručak. Napuštanje hotela i pakovanje stvari u autobus. Slobodno vreme u Krakovu ili fakultativni izlet u Vieličku, poznatom rudniku soli koji ima posebnu mikroklimu, a sastoji se od pravog lavirinta tunela i dvorana Svaka dvorana u rudniku posvećena je važnim osobama, legendama ili događaju iz poljske istorije. Videćete jedinu katedralu na svetu koja je pod zemljom i u potpunosti izrađena od soli. Rudnik soli Vielička je deo Unescove svetske baštine. Po završenom zazgledu povratak u Krakov. Slobodno vreme do polaska za Srbiju.

5. dan NOVI SAD - BEOGRAD
Dolazak u Srbiju u jutarnjim satima. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu
smeštaj u Krakovu, hotel sa 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni) u 1/2 i 1/2 sa pomoćnim ležajem
Hotel 3* 
obilaske prema programu, Krakov u pratnji
troškove organizacije i realizacije programa

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
fakultativne izlete
putno zdravstveno osiguranje u iznosu od 600,00 dinara
doplata za 1/1 sobu – na upit
individualne troškove

FAKULTATIVNI IZLETI:

Aušvic 25 €
Rudnik soli Vielička 30 €

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
Na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak na rate čekovima ili administrativnom zabranom.
Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Travel4You agencije.
U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

 

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe.
Neophodan je minimum od 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.

OPŠTE NAPOMENE:
Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Poljske. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.
Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.
Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju odredišne zemlje.

 Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
Organizator putovanja je Turistička agencija TRAVEL 4 YOU licenca OTP 22/2022 od 11.3.2022 kategorija A
Polisa osiguranja TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. 470000051545
Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika
organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska

Vodimo vas u grad veličanstvene arhitekture, zmajeva i dvoraca! Krakov zovu još Kraljevski grad i glavni duhovni grad Poljske.
Krakov je ostao netaknut u Drugom svetskom ratu, za razliku od Varšave, a spasila ga je ironična činjenica da je bio komandno mesto nacista u Poljskoj.
Posetićemo najupečatljivije atrakcije grada – kraljevski dvorac Vavel koji je podignut još u 13. veku, a od izgradnje do danas je manje-više zadržao isti izgled. Kroz grad protiče reka Visla. Čućete legendu o Vavelskom zmaju... i kako je pobeđen...
Upoznaćemo vas sa glavnim gradskim trgom koji je zaista poseban jer je najveći srednjovekovni trg u Evropi čija je prvobitna struktura i arhitektura očuvana do danas. Više puta je proglašen za najbolji gradski trg na svetu. Na trgu se nalazi poznata gotička crkva Sv. Marije sa još poznatijim oltarom, Gradska kuća i crkva Sv. Vojčeka kao i još mnoge znamenitosti.

Rudnik soli Vielička je još jedno neveroatno mesto u neposrednoj blizini Krakova. Reč je o rudniku soli gde su prava remek dela od soli sa prelepim dvoranama.

USLOVI ZA ULAZAK U STRANE ZEMLJE

https://mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje